Industritorg

Industrisektorn är en av de stora branscherna i Sverige. Detta med stora företag inom stål- och järnindustrin, träindustrin och inte minst transportindustrin. Det är även här som de flesta arbetstillfällena finns om man enbart tittar på privata företag. Samtidigt är det en av de mest konjunkturkänsliga branscherna som över tid har påverkats starkt av internationella ekonomiska faktorer.

1970 – 1980 tal

I jämförelse med många europeiska länder hade Sverige en svag utveckling inom industrisektorn under 70- och 80-talet. Framförallt var det 70-talet som drog ner produktionen och antalet företag inom exempelvis tillverkningsindustrin. Oljekrisen försatte flera företag i konkurs och med högre energikostnader fick många företag ställa om och hitta nya lösningar. Krisen slog hårt över hela svenska ekonomin men främst just på tillverkningsindustrin, varven och energikrävande företag.

1990-talet

Under 90-talet tog industrin ny fart. Det finns flera faktorer som ligger bakom denna utveckling. För det första var det kronans fall i början av 90-talet. Därmed skapades en stor efterfrågan på svenska varor vilket påverkade exporten mycket positivt. Då en stor del av svenska exporten består av industrivaror drog den låga kronan igång branschen. Den andra faktorn var den ökade produktiviteten och effektiviteten inom svensk industri. På grund av de omstruktureringar som genomfördes under 80-talet var man ännu en gång med och konkurrerade om de stora kunderna. Denna utveckling höll i sig fram till 2009 med en stark tillväxt inom både tung industri, skogsindustri och produktion. Men sedan kom ett tungt bakslag.

2009 och framåt

År 2009 slog finanskrisen extremt hårt mot många länders ekonomi och företag. Detta syntes även väldigt tydligt gällande utvecklingen för industrin i Sverige. Eftersom många företag var starkt beroende av en god export och företag över hela västvärlden blev extremt försiktiga och avvaktande gällande investeringar minskade exporten kraftigt. Den ökning som skedde mellan år 2000 och 2008 var som bortblåst och branschen hade en rejäl uppförsbacke för att ta sig vidare. En rad företag fick även lägga ner på grund av dålig lönsamhet. I Sverige höll sig den svaga trenden i sig fram till 2013/2014 då den vände uppåt igen. Även om utvecklingen har varit positiv sedan dess är det en bit kvar till toppnivåerna kring 2007. Samtidigt visar statistik från Tillväxtverket att svensk industri står sig mycket stark mot konkurrerande företag. Detta inte minst inom förädlingsindustrin. Utvecklingen ser därmed god ut för industrin, även om inriktningen ändrats något över årens lopp.